IG.jpg
niedziela, 27 lutego 2011 20:02

Zamach na Bastionie - brak post?pów w ?ledztwie

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

Od czasu tragicznego w skutkach zamachu na Bastionie min??o ju? wiele czasu, jednak wci?? nieznany pozostaje sprawca lub sprawcy. Policja oraz s?u?by wywiadowcze nabra?y wody w usta i nie komentuj? sprawy zas?aniaj?c si? dobrem prowadzonego ?ledztwa. Prawd? jest, ?e sprawa jest bardzo delikatna i wiele jej w?tków nie mo?e ujrze? ?wiat?a dziennego, by nie sp?oszy? terrorystów odpowiedzialnych za ?mier?, przypomnijmy, czterdziestu jeden osób ró?nej p?ci i rasy. Z drugiej jednak strony, brak jakichkolwiek informacji o post?pach w ?ledztwie wywo?uje niepokój u mieszka?ców Bastionu, którzy boj? si? przebywa? w wi?kszych skupiskach ludzi mniemaj?c, ?e to one s? najlepszym celem ewentualnego zamachu bombowego.

Najbardziej jednak niepokoj?ce s? niepotwierdzone plotki dotycz?ce ataku hakerskiego, w wyniku któremu rzekomo mia?yby znikn?? wszelkie nagrania z kamer umieszczonych w okolicy miejsca zdarzenia. Je?li rzeczywi?cie dosz?o do czego? takiego, nale?y si? zastanowi? czy kontrwywiad s?usznie wype?nia swoje obowi?zki i czy, co gorsze, w atak nie by?a zamieszana Nowa Republika. Mo?liwo?? ta jest o tyle prawdopodobna, ?e tylko grupa doskona?ych hakerów by?aby w stanie dokona? tak ?mia?ego aktu.

prstk.jpg