NRD.jpg
poniedziaƂek, 07 lutego 2011 14:13

Nowa p?yta Króla

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(2 votes)

Wreszcie si? doczekali?my - ?wiat?o dzienne ujrza? nowy album legendarnej grupy muzycznej. "News of The Galaxy", bo tak brzmi tytu? nowego wydawnictwa nawi?zuje do korzeni zespo?u: mocnego, surowego rockowego grania, lecz czy zawarte na nim utwory spe?niaj? oczekiwania fanów?

Cz?onkowie zespo?u King ju? od d?u?szego czasu zapowiadali, ?e na prze?omie lat 25/26 ABY pojawi si? ich nowy album, który stylem mia? powraca? do pocz?tków istnienia kapeli. Rzeczywi?cie, do nagrania nowych piosenek u?yto jedynie czterech podstawowych instrumentów: gitary elektrycznej, basowej, perkusji oraz wokalu. Tak, ten ostatni bez wyrzutów sumienia mo?na nazwa? instrumentem, bowiem g?os Rogera Paulsona wci?? potrafi zachwyci? swoj? barw? nawet najwi?kszych z muzycznych ignorantów. Na "News of the Galaxy" znalaz? si? nawet klasyk w od?wie?onej wersji - "Corellian Rhapsody", jednak zupe?nie zatraci? on klimat i nastrój oryginalnego nagrania, które czterdzie?ci lat temu królowa?o na listach przebojów. Przypomn?, ?e utwór ten zosta? wytypowany przez fanów zespo?u, którzy mogli oddawa? swoje g?osy na piosenk?, jak? chcieliby us?ysze? w nowej aran?acji.News of the Galaxy Nie jestem jedynie do ko?ca pewna czy zast?pienie nie?yj?cego ju? Freddie'go Jupitera przez nowego wokalist? zespo?u nie wysz?o "Co Rhap" na szkod?.

Najwi?kszym problemem albumu wydaje si? ca?kowity brak czego?, co mo?naby uzna? za potencjalny hit list przebojów. Co prawda "News of the Galaxy" promowane jest singlem "Say It Is True", utworze nieustannie wa?kowanym przez stacje radiowe, zw?aszcza te skierowane do odbiorców rasy ludzkiej, jednak tylko szaleniec porówna?by go do "Corellian Rhapsody", "When It's Time To Leave" czy "A Kind of Force". Wszystkie piosenki na p?ycie s? jak najbardziej poprawne, ale w?a?nie ta, niemal rzemie?lnicza poprawno??, sprawia, ?e po pierwszych dwóch czy trzech przes?uchaniach kr??ka nie jeste?my w stanie zanuci? ?adnej z zas?yszanych melodii. Nawet nie chodzi o to, ?e wszystkie s? podobne do siebie - bo tak nie jest, ale ?adna z nich nie ma "tego czego?", co wyró?ni?oby j? z tysi?cy nagrywanych w Republice numerów. King nie zaskakuje ju? ani form?, ani tre?ci?, ani nawet ok?adk?. Nie potrafi zachwyci? tak, jak zachwyca? nas trzy dekady temu, za? Roger Paulson nigdy nie dorówna Jupiterowi - nawet, gdy nie b?dzie próbowa? go na?ladowa? (czego na szcz??cie nie robi), fani zawsze b?d? porównywa? go zmar?ego frontmana kapeli. Niestety, w takim porównaniu ka?dy jest bez szans.

"News of the Galaxy" pozbawione jest potencja?u na muzyczny bestseller, a ?aden z zawartych na nim utworów nie dobije do szczytów list przebojów. Z za?o?enia skierowany mia? by? do fanów zespo?u, którzy t?skni? za melodiami z pocz?tkowego okresu twórczo?ci King, lecz niestety nowym nagraniom zbrak?o tego, czym zachwyca?y stare szlagiery. Jednocze?nie album jest zbyt surowy i nawo?uj?cy do nurtów muzycznych sprzed czterech dekad, by znalaz? pos?uch w?ród wspó?czesnej m?odzie?y zapatrzonej we wspó?czesne gwiazdki.

Barbra Dnasierts

prstk.jpg