NRD.jpg
czwartek, 16 grudnia 2010 00:45

Wojna gangów na Coruscant

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)

Najni?sze poziomy Coruscant nigdy nie by?y bezpieczne, ale w ostatnich dniach nasili?y si? starcia mi?dzy lokalnymi gangami i policja niemal otwarcie mówi o wojnie mi?dzy grupami przest?pczymi zwanymi Wysok? Kultur? i Szczurami Coruscant. Jedynie w ci?gu tego tygodnia ucierpia?o kilkana?cie osób postronnych, w tym przynajmniej siedem straci?o ?ycie w wyniku wymiany ognia mi?dzy bandytami. Policja skierowa?a dodatkowe si?y do walki z przest?pczo?ci? na tych poziomach, jednak konflikt wydaje si? nie wygasa?, a wr?cz przeciwnie - eskalowa?. Je?li szybko si? to nie zmieni, potworne warunki w dolnych partiach miasta stan? si? nie do wytrzymania nawet dla przyzwyczajonych do trudnego ?ycia mieszka?ców, za? sama wojna gangów mo?e przenie?? si? równie? na wy?sze poziomy.

prstk.jpg