IG.jpg
sobota, 27 listopada 2010 13:40

Dwa Gwiezdne Superniszczyciele wchodz? do s?u?by

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(6 votes)

Gwiezdny Superniszczyciel klasy "Executor" jest tym, co wzbudza strach w sercach wszystkich wrogów wspania?ego Imperium Galaktycznego. Dzisiaj rano Imperator Alistair Tourville osobi?cie nada? dwóm nowym okr?tom imiona - "Bastion" i "Thrawn".

Je?li ktokolwiek mia? odwag? krytykowa? niewielkie post?py, jakie poczyni?o Imperium Galaktyczne w ostatnich tygodniach wojny, teraz nie mo?e mie? w?tpliwo?ci, i? by?y to jedynie chwilowe problemy. Dzisiaj na orbicie Bastionu odby?a si? uroczysto?? w??czenia do s?u?by dwóch nowych Gwiezdnych Superniszczycieli klasy Executor. Bez w?tpienia s? to najpot??niejsze istniej?ce okr?ty, które samodzielnie mog? odmieni? losy ka?dej bitwy, a by? mo?e i ca?ej wojny. Ochrzczono je "Bastion" - na cze?? obecnej, tymczasowej stolicy Imperium oraz "Thrawn" - ku pami?ci tego wspania?ego taktyka i wizjonera b?d?cego symbolem wspó?pracy mi?dzy lud?mi i innymi gatunkami, w tym wypadku Chissami.

Gwiezdne Superniszczyciele klasy Executor pocz?tkowo konstruowane by?y przez Kuat Drive Yards, jednak po zdradzieckim zaj?ciu tej planety przez rebeliantów, stocznie te zaj??y si? budow? okr?tów na zamówienie floty tzw. "Nowej Republiki". Na szcz??cie Alistair Tourville odkry? tajne dokumenty podpisane jeszcze przez Imperatora Palpatine'a, wed?ug których KDY zrzeka si? praw do konstrukcji na rzecz Imperialnej Marynarki Wojennej. Pomimo s?abych protestów ze strony nowego, pro-rebelianckiego zarz?du stoczni, uda?o si? wznowi? budow? tych wspania?ych machin wojennych na obszarze Sektora Korporacyjnego b?d?cego pod protektoratem Imperium.

Jednostka klasy Executor mierzy 19 000 metrów d?ugo?ci, co czyni j? najwieksz? z obecnie istniej?cych. Te olbrzymie rozmiary okr?tu zosta?y doskonale wykorzystane poprzez uzbrojenie go w ?wie? tysi?ca baterii turbolaserów i drugie tyle jeszcze pot??niejszych ci??kich turbolaserów. Taka si?a ognia wystarczy do samodzielnego blokowania/obl??enia planety czy wygrania bitwy kosmicznej ze ?rednich rozmiarów grup? bojow? przeciwnika. Nie jest to jednak wszystko, bowiem konstruktorzy pomy?leli równie? o dwustu pi??dziesi?ciu dzia?ach jonowych zamieniaj?cych rebelianckie tarcze energetyczne w nico??, a tak?e dwustu wyrzutniach rakiet zdolnych do oddania kilkuset salw. Na pok?adzie okr?tu stacjonuj? 144 my?liwce/bombowce oraz setki innych maszyn niezb?dnych na wspó?czesnym polu bitwy, jak: promy, kanonierki, transportery maszyn krocz?cych i wiele innych. Skoro ju? o tych ostatnich wspomnia?em, warto zaznaczy?, i? Executory zabieraj? ze sob? prawie 40 000 szturmowców wspieranych przez ci??ki sprz?t.

ssdthrawn

"Bastion" zosta? oddany w r?ce zas?u?onego dowódcy floty, wielkiego moffa Kurta Flynna, zarz?dzaj?cego 2. Flot?, która w ci?gu najbli?szych tygodni powinna zosta? skierowana na front. Wojskowi eksperci s? zgodni w twierdzeniu, ?e najpewniej uderzy ona bezpo?rednio na Taris i b?yskawicznie zlikwiduje si?y strzeg?ce tej planety. SSD "Thrawnem" dowodzi? ma admira? Dakarus Ardross, jeden z najbardziej szanowanych profesjonalistów w tym fachu. B?yskotiliwy strateg i taktyk osobi?cie ma poprowadzi? armad? ku centrum galaktyki, a bior?c pod uwag?, ?e w jego r?ce trafi?a najgro?niejsza machina wojenna naszych czasów, rebelianci maj? si? czego obawia?.

Przedstawiciele Marynarki Wojennej zapowiadaj?, ?e do ko?ca przysz?ego roku maj? powsta? jeszcze kolejne dwa, a by? mo?e nawet trzy, Gwiezdne Superniszczyciele klasy Executor. Tak gwa?towne przyspieszenie rozbudowy floty mo?liwe jest dzi?ki zaj?ciu planet górniczych oraz dobrowolnej inkorporacji CSA przez Imperium Galaktyczne.

Lee Truder

prstk.jpg