IG.jpg
czwartek, 25 listopada 2010 13:15

Imperator dba o bezpiecze?stwo Dantooine

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

Dantooine, planeta przy??czona do Imperium Galaktycznego krótko po wybuchu wojny, sta?a si? ostatnio celem ataków piratów i ?owców niewolników grasuj?cych na Zewn?trznych Rubie?ach. Cz?onkowie niewielkiej spo?eczno?ci zamieszkuj?cej t? planet? kilkukrotnie zwracali si? do w?adz z pro?b? o pomoc. Lokalny moff jednak nieszczególnie przejmowa? si? problemami grupy rolników, wi?c ca?kowicie zignorowa? spraw?. Sytuacja zmieni?a si? o sto osiemdziesi?t stopni, gdy problemami na Dantooine zainteresowa? si? sam Imperator Tourville i nakaza? podj?cie natychmiastowych kroków zaradczych. Na planet? wys?ana zosta?a niewielka korweta patrolowa oraz kompania szturmowców. ?o?nierze b?yskawicznie zaj?li si? likwidacj? g?ównych baz ?owców niewolników na planecie i teraz zajmuj? si? przede wszystkim wy?apywaniem niedobitków. Dantooine znów jest bezpieczne.

prstk.jpg