BHI.jpg
środa, 17 listopada 2010 12:53

Wystrza?owe Dziewczyny na szczycie!

WRITTEN_BY_MALE  Bounty Hunters Insider
Rate this item
(7 votes)

Zespó? Knockout Girls na swoich koncertach gromadzi setki tysi?cy fanów, sprzeda? p?yt liczy w miliardach egzemplarzy i w ?adnym wypadku nie zamierza opu?ci? szczytów list przebojów. Dziewczyny z kapeli doskonale wiedz? jak wykorzysta? fal? popularno?ci, na jakiej si? znalaz?y, a my mamy okazj? ogl?da? narodziny nowej legendy muzyki.

Knockout Gilrs to pi?? wystrza?owych dziewczyn, które swoj? przygod? z muzyk? "na powa?nie" zacz??y sze?? lat temu, gdy po raz pierwszy wyst?pi?y przed publiczno?ci?  w jednym z lokali na Coruscant. Od tamtego czasu sk?ad zespo?u nie zmieni? si? ani razu i jego cz?onkiniami nadal s?: Shanxi Tian (wokal), Elayne Greenback (gitara prowadz?ca), Sara Greenback (gitara, klawisze), Nakari Kaylak (gitara basowa) oraz Julie Nadeau (perkusja). Pocz?tkowo gra?y covery innych rockowych wykonawców, w?ród których znalaz?y si? takie legendy jak Good Company, Red Day, King czy Coronet Guns. Dziewczyny szybko jednak wypracowa?y swój w?asny styl ??cz?cy ostre brzmienia gitar sióstr Greenback, rozpoznawalne "chórki", g??bi? tekstów pisanych przez Julie i melancholijne ballady komponowane przez Elayne - wszystko to spi?te fantastycznym g?osem wokalistki. Swój pierwszy album, zatytu?owany po prostu "Knockout Girls!" nagra?y w roku 21 ABY, po dwóch latach grania po pubach, kantynach i klubach nocnych Coruscant. W dziesi?ciu piosenkach, jakie znalaz?y si? na p?ycie, wci?? s?ycha? by?o zapo?yczenia od gigantów galaktycznego rocka, za? samo wydawnictwo pozosta?o na rynku raczej niezauwa?onym. Mimo tego, Knockout Girls uda?o si? podpisa? kontrakt na seri? wyst?pów w najpopularniejszych lokalach i mniejszych salach koncertowych, gdzie mia?y okazj? pokaza? swoje prawdziwe oblicze. Wydawa? by si? mog?o, ?e ich sytuacja wiele si? nie zmieni?a - z otwartych na amatorów pubów, przenios?y si? do nieco bardziej wymagaj?cych klubów, a ich najwi?ksz? publik? by?o raptem trzy tysi?ce osób zgromadzonych na osiedlowej imprezie. Ich ?wiat obroci? si? jednak pod koniec roku, gdy na ostatnim ze swoich koncertów zauwa?y? ich Joey Enomar, wokalista zespo?u The Enomars, który tak wspomina to wydarzenie:

"Po koncercie ch?opaki z zespo?u namówili mnie, ?eby?my skoczyli gdzie? si? zabawi? i wybór pad? na nightclub "Beebleberry", gdzie akurat na ?ywo mia? gra? jaki? girls-band. Znaj?c s?aw? tego lokalu, spodziewali?my si? raczej grupki ledwo wyro?ni?tych, wyg?upiaj?cych si? na scenie striptizerek oblewaj?cych si? litrami szampana. Kto? z nas nawet za?artowa?, ?e ch?tnie zagra dla nich na gitarze, je?li one zagraj? mu na flecie. Bior?c pod uwag? niewybredno?? tego dowcipu, móg? to by?... w sumie ka?dy z nas. Chyba wszyscy byli?my tak samo zamurowani, gdy po pó?torej godziny ich wyst?pu stwierdzili?my, ?e chcemy wi?cej - laski zagra?y naprawd? ostro. Da?y do pieca przy?miewaj?c wszystkie tancerki pracuj?ce w "Beebleberry", a na koniec mia?y jeszcze tyle bezczelno?ci, by zauwa?y? nasz? obecno?? i zaprosi? do wspólnego za?piewania jakiego? kawa?ka z naszego repertuaru. Celowo wybra?em "It's Rainy Girl", bo to najmniej znany utwór, który ukaza? si? jedynie jako B-Side debiutanckiego singla. Zagra?y to z pami?ci i jestem w stanie wybaczy? Shanxi, ?e poprosi?a, bym sam za?piewa? drug? zwrotk?, bo zapomnia?a jej tekst."

The Enomars zaprosi?o Wystrza?owe Dziewczyny na swoje koncerty jako support, a po jakim? czasie nawet do wspólnego wykonywania jednej czy dwóch piosenek w czasie g?ównego wyst?pu. W ten sposób Knockout Girls zosta?y przedstawione szerszej publiczno?ci, a "Wild Revolvers", ich drugi album z roku 22 ABY osi?gn?? status srebrnej p?yty na Coruscant, za? tytu?owy utwór przez dwana?cie tygodni utrzymywa? si? w pierwszej pi?tce na planetarnej li?cie przebojów. Nagrany na kr??ku materia? by? zdecydowanie mniej "jednolity" ni? ten z debiutanckiego albumu i si?ga? zarówno po szybkie, dynamiczne "kawa?ki z pazurem", jak i akustyczne ballady, a nawet typowo jazzowe "After Midnight".  Shanxi TianZespó? odby? tournee koncertowe graj?c w kilkudziesi?ciu miejscach na Coruscant i daj?c kilka wyst?pów na innych planetach J?dra. W?a?nie wtedy publiczno?? mia?a okazj? pozna? zami?owanie dziewczyn do widowiskowych performance'ów, w które zamienia? si? ka?dy koncert grupy. Olbrzymie sceny, na jakich cz?onkinie zespo?u przebieg?y kilometry (no, mo?e z wyj?tkiem Julie, ale niestety perkusja nie nale?y do najbardziej z mobilnych instrumentów), pora?a?y rozmachem dekoracji, p?omienie, sztuczne ognie, tysi?ce ?wiate?, tancerki i niespotykany kontakt z publik? nadawa?y tym "przedstawieniom" niepowtarzalnego klimatu. Nic zatem dziwnego, ?e trzeci album Knockout Girls nagrany zosta? w czasie ich koncertu na Coruscant ju? na pocz?tku nast?pnego roku - nie tylko w wersji audio, ale i holowidu. 

Dziewczyny w ?adnym wypadku nie zamierza?y zwolni? tempa. Jak mówi Julie Nadeau "rok przerwy w wydawaniu albumów studyjnych to by?y i tak zbyt d?ugie wakacje. Z wielk? rado?ci?, olbrzymim zapa?em i mas? pomys?ów wesz?y?my do studia w pierwszym kwartale 24 roku. Sesja by?a bardziej owocna ni? same mog?y?my podejrzewa?, bowiem nagranego materia?u starczy?o na dwucz??ciow? p?yt?, która ukaza?a si? dwa miesi?ce pó?niej. Musz? przyzna?, ?e kawa?ki, jakie si? na niej znalaz?y nale?? do najmocniejszych w naszym repertuarze. Do tego cholernie dobrze gra si? je na ?ywo". "Illegal Ride", jak zatytu?owano trzeci studyjny album grupy, na Coruscant osi?gn?? status podwójnej platyny, na Korelii platynowej i z?otej p?yty, za? sprzeda? na Nar Shaddaa zaskoczy?a wszystkich, gdy okaza?o si?, ?e Knockout Girls zdoby?y tam potrójn? platyn? i srebro. Listy przebojów zosta?y zdominowane przez "Take Me There" - utwór nieskomplikowany, wpadaj?cy w ucho i potrafi?cy wywo?a? u?miech na twarzy swoim tekstem. Przez prawie miesi?c utrzymywa? si? na pierwszym miejscu wi?kszo?ci list przebojów ?wiatów J?dra, o Ksi??ycu Przemytników nie wspominaj?c (gdzie sp?dzi? 16 tygodni na pierwszym miejscu i nast?pne 39 w pierwszej dziesi?tce). Niewiele gorzej radzi?y sobie "Rodian Smuggler", "Star Love" i wulgarne, ale niesamowicie popularne, "We Will F&#% You". Ta ostatnia piosenka w sposób dosadny oddaje stosunek Knockout Girls do senatu i zasiadaj?cych w nim polityków, cytuj?c wypowied? Sary Greenback, "gotowych wydyma? ludzi, gdy tylko w gr? b?dzie wchodzi? ich w?asnych interes". Trasa koncertowa obj??a tym razem, nie tylko systemy le??ce w centrum galaktyki, ale równie? odleglejsze planety - w tym oczywi?cie Nar Shaddaa w Przestrzeni Huttów.

Obecny rok nie by? dla kapeli mniej pracowity ni? poprzednie. Dziewczyny odby?y kolejne, tym razem do?? krótkie, tournee po najwi?kszych salach koncertowych Coruscant i Korelii, a nast?pnie wesz?y do studia, by nagra? kilka utworów do komedii romantycznej "Ona czeka". Zarówno sam holofilm, jak i album ze ?cie?k? d?wi?kow? do niego, odnios?y raczej skromny sukces, cho? niew?tpliwie nie pozwoli?y nawet na chwil? zapomnie? o Knockout Girls. Kilka tygodni temu, w wywiadzie dla "Galactic Rock", Shanxi Tian powiedzia?a, ?e jeszcze przed ko?cem roku na sklepowe pó?ki trafi pi?ty album (a czwarty studyjny) zespo?u zatytu?owany "Sweet Deadman". Na chwil? obecn? niewiele wiadomo o tym, co na nim znajdziemy, lecz wokalistka zapewnia, ?e nie zabraknie ani dobrego, rockowego grania, ani akustycznych ballad. Jak sama zdradzi?a, w jednej z piosenek po raz pierwszy zosta?a zast?piona przez inn? cz?onkini? zespo?u - niestety nie wiadomo która z pa? stan??a za mikrofonem.

Knockout Girls jest jednym z najpopularniejszych zespo?ów na planetach J?dra, ale swoich fanów ma równie? w innych rejonach galaktyki. Sukces zespo?u opiera si? przede wszystkim na umiej?tno?ciach jego cz?onki?, lecz nie zda?yby si? one na nic, gdyby nie niesamowite koncerty, które stawiaj? kapel? w ?cis?ej czo?ówce swojego gatunku. Nagra? utwór w studiu potrafi ka?dy - nawet, gdy nie umie ?piewa?, gra? i komponowa?, lecz artysta swoje prawdziwe oblicze pokazuje na scenie - a w tym Wystrza?owe Dziewczyny s? najlepsze. Nie bez znaczenia jest te? cz?stotliwo??, z jak? nagrywaj? nowe p?yty. Ilu? to ju? widzieli?my wykonawców, których debiutanckie albumy okaza?y si? kasowymi sukcesami, ale jednocze?nie by?y jedynymi w ich karierze? Znamy dziesi?tki przyk?adów zespo?ów i wokalistów, którzy przestali wypuszcza? nowy materia?, bowiem zaj?li si? wa?kowaniem kilku(nastu) utworów na zmian?, nagrywaniem reklam dla towarzystw ubezpieczeniowych i producentów droidów, a przede wszystkim robieniem kasy w programach o celebrytach. Knockout Girls, zamiast uczy? si? pilotowa? frachtowce na oczach miliardów widzów, wol? robi? to, co robi? najlepiej - uprawia? muzyk?.

Barbra Dnasierts

Image Gallery

prstk.jpg