IG.jpg
poniedziaƂek, 15 listopada 2010 17:18

Zamach bombowy na Tionie

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

Dostali?my w?a?nie wiadomo?? z ostatniej chwili, pochodz?c? od naszego korespondenta z Tionu o prawdopodobnym zamachu terrorystycznym skierowanym przeciwko personelowi wojskowemu Imperium. Wiadomo?? ta nie jest pewna, gdy? prócz samej eksplozji, która mia?a miejsce w centrum miasta w jednym z barów nic nie zosta?o dok?adnie ustalone. ?ród?o samej eksplozji równie? nie jest znane, jednak jego si?a wskazuje, na to, ze nie by? to przypadek, a raczej zaplanowana akcja przez lokalnych terrorystów, którzy uwa?aj? si? za ruch oporu. Krótkie zeznania wstrz??ni?tych ?wiadków informuj? o tym, ?e sekundy przed sam? eksplozj? pod bar podjecha? cywilny ?migacz z którego w kierunku baru wybieg? m??czyzna. Po samej eksplozji ten sam m??czyzna ewakuowa? z miejsca zdarzenia dwóch wysokich rang? oficerów Imperium, którzy byli nieprzytomni lub martwi i odjecha? w nieznanym kierunku. ?wiadkowie podkre?laj? równie? ?e w tym samym barze znajdowa?o si? znacznie wi?cej wojskowych, niestety opisy miejsca zdarzenia s? wstrz?saj?ce i prawdopodobnie wi?kszo?? ludzi zgromadzonych w ?rodku nie mia?o prawa tego prze?y?. W czasie pisania tego tekstu trwa jeszcze akcja ga?nicza, do sprawy powrócimy na pewno w najbli?szym czasie.

prstk.jpg