IG.jpg
poniedziaƂek, 15 listopada 2010 16:56

Manifestacja antywojenna na Muunilinst

WRITTEN_BY_MALE  Imperial Guardian
Rate this item
(0 votes)

Muunilinst jeden z najwa?niejszych o?rodków Imperium. To w?a?nie tutaj przez pami?tny zamach na ?ycie Imperatora, który zamiast niego poch?on?? istnienia dziesi?tek dzieci, rozpocz??a si? wojna. Jednak ten artyku? nie zosta? napisany aby obwinia? Republik? za obecny stan rzeczy, ale po to aby pokaza?, ?e Imperium nigdy nie pragn??o konfliktu zarówno w?ród najwy?szych w?adz jak i zwyk?ych obywateli. W tym samym miejscu, pod samym pa?acem, tysi?ce ludzi rozpocz??o swój marsz antywojenny ci?gn?cy si? po g?ównych ulicach Imperialnego miasta. Ca?y pochód by? pokojowy i oby? si? bez zb?dnych incydentów, za co mo?na podzi?kowa? si?om porz?dkowym, które skutecznie likwidowa?y wszelkie ogniska skrajnych nacjonalistów i agresywnych zwolenników tej bezsensownej wojny. Najwy?sze w?adze po wp?yni?ciu wniosku o zalegalizowanie samego marszu, nie tylko pozwoli?y na jego odbycie si?, lecz bra?y tak?e czynny udzia? przy jego organizacji.

Ca?a redakcja Imperial Guardian oraz prawdopodobnie wi?kszo?? populacji wspania?ego Imperium popiera podobne akcje, które maj? na celu przekona? Now? Republik? o przej?ciu na dyplomatyczn? ?cie?k? i zako?czeniu tego konfliktu.

prstk.jpg