BHI.jpg
niedziela, 17 paĆșdziernika 2010 13:25

Nielegalny zastrzyk adrenaliny

WRITTEN_BY_MALE  Bounty Hunters Insider
Rate this item
(2 votes)

Wy?cigi na legalnych torach to ju? prze?ytek. Redakcja Bounty Hunter's Insider postanowi?a z bliska przyjrze? si? nielagalnym wy?cigom, które ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci? w ca?ej galaktyce. Ogromna pr?dko??, wielkie ryzyko i pot??na dawka adrenaliny - sprawd? czy jeste? na nie gotowy!

 

 

NIELEGALNY ZASTRZYK ADRENALINY

Je?li ogl?danie oficjalnych wy?cigów ?cigaczy odbywaj?cych si? na zamkni?tych torach Ci? znudzi?o, mo?e czas nieco podrasowa? swojego swoopa czy zwyk?y ?migacz i poszuka? okazji do sprawdzenia w?asnych umiej?tno?ci w nielegalnych zawodach. Galaktyk? opanowa?o bowiem nowe szale?stwo ? teraz ka?dy, kto chce by? ?cool? powinien ?ciga? si? w wielkomiejskiej d?ungli. To jednak nie tylko szybkie maszyny o pot??nych silnikach, ale równie? olbrzymia dawka adrenaliny, du?e pieni?dze i pi?kne kobiety ? mówi?c krótko raj dla ka?dego faceta.

NOWA MODA?

Nielegalne wy?cigi w rzeczywisto?ci nie s? niczym nowym ? wszystko, co niezgodne z prawem zawsze znajdzie swoich zwolenników pragn?cych dosta? swoj? dawk? emocji i powiedzie? ?wiatu ?fuck the system?. Od niepami?tnych czasów dolne partie Coruscant by?y tradycyjnym miejscem organizowania wy?cigów ?migaczy, ?migów (swoopów) czy, wyj?tkowo niebezpiecznych, zawodów lotniarskich odbywaj?cych si? w w?skich tunelach powietrznych. Warto zaznaczy?, ?e te ostatnie cz?sto ko?czy?y si? ?mierci? zawodników, którym brakowa?o do?wiadczenia, umiej?tno?ci, a tak?e profesjonalnego sprz?tu. Nieucz?szczane czy permanentnie wy??czone z ruchu trasy by?y ?akomym k?skiem dla ?wiatka ulicznych wy?cigów i szybko przez niego adaptowanym na ich potrzeby. W ró?nych okresach czasu powstawa?y nawet rankingi najlepszych zawodników, którzy, na wzór oficjalnych mistrzostw, organizowali w?asne ?sezony?.

Klasyczn?, przekazywan? od wielu pokole?, opowie?ci? jest, rzekomo prawdziwa, historia Darth Revana, przywódcy Zakonu Sithów w wojnie toczonej przeciwko Starej Republice krótko po Wojnach Mandaloria?skich. Wed?ug niej, po tym jak cudem unikn?? ?mierci w wyniku zdrady swojego ucznia, Malaka oraz powróceniu na ?ono Jedi, Revan bra? udzia? w wy?cigach ?cigaczy na kilku planetach, m.in.: Taris, Manaan czy Tatooine. Na pierwszej z nich, sponsorem jego maszyny mia? by? jeden z lokalnych gangów, co by?o cz?stym zjawiskiem. Zwyci?stwo w takim wy?cigu oznacza?o zwi?kszenie presti?u ca?ego gangu, co poci?ga?o za sob? przyp?yw nowych rekrutów, a przede wszystkim ? twardych kredytów.

Nielegalne wy?cigi nie s? jednak czym?, o czym przypomniano sobie po kilku tysi?cleciach, bowiem ich tradycja trwa?a nieprzerwanie, za? to, czego jeste?my ?wiadkami to nie ?ponowne narodziny?, lecz niespodziewany wybuch. Jeszcze kilka lat temu nielegalne wy?cigi ?cigaczy organizowane by?y na spokojnym Naboo i przyci?ga?y nie tylko fanów widowiskowej rozrywki, ale równie? przest?pcze syndykaty wyczuwaj?ce zysk. Kolejnym przyk?adem z niedalekiej przesz?o?ci jest Tatooine (co nie powinno nikogo dziwi? ? wszystko, co nielegalne mo?na znale?? na tej planecie). Tam rywalizacja mi?dzy ?teamami? posuwa?a si? nawet do mordowania zawodników czy ich mechaników ? w zesz?ym roku organizacja, znanego ka?demu ?owcy nagród, hutta Zordo po?redniczy?a w zleceniu na g?ow? Katie "Dark Water" Dickson. Kobieta i jej techniczne umiej?tno?ci zdawa?y si? by?  gwarantem zwyci?stwa, a poniewa? nie chcia?a zmieni? barw, konkurencja postanowi?a rozwi?za? jej problem w najbardziej radykalny z mo?liwych sposobów.

 

?WIAT WIDZIANY Z SIODE?KA SWOOPA

Obecnie, w?ród organizatorów nielegalnych zawodów, najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? wy?cigi swoopów i skuterów repulsorowych (speeder-bike), nazywanych cz?sto ?silnikami z siode?kiem?. Cho? wiele z tych pojazdów mo?e wygl?da? niepozornie, w rzeczywisto?ci zdolne s? do osi?gania pr?dko?ci rz?du 300-600 km/h. Mimo wszystko, dla wielu uczestników tych wy?cigów nie jest to wystarczaj?co du?o i wprowadzaj? oni w swoich maszynach specjalne modyfikacje, a nierzadko nawet projektuj? w?asne konstrukcje. Wszystko po to, by zwi?kszy? pr?dko?? swojego pojazdu, a tym samym i szanse na zwyci?stwo. Przede wszystkim jednak, pragnieniem ka?dego z kierowców jest osi?gni?cie magicznej pr?dko?ci 1000 km/h. Lot z tak olbrzymi? szybko?ci? wymaga jednak, nie tylko, olbrzymiego do?wiadczenia, refleksu godnego Mistrza Jedi, ale równie? naprawd? stalowych nerwów i? odpowiednio d?ugiego prostego odcinka na torze. Przede wszystkim jednak, by zbli?y? si? do magicznej granicy jedynki i trzech zer, nale?y najpierw sp?dzi? sporo czasu w warsztatach specjalizuj?cych si? w przerabianiu swoopów i speeder-bike?ów ? a te s? w stanie przerobi? niemal wszystko, na czym mo?na usi??? i doklei? do tego odpowiednio du?y silnik.

?aden z mechaników oficjalnie nie przyzna si?, ?e kiedykolwiek wprowadza? jakie? modyfikacje nieposiadaj?ce odpowiednich certyfikatów czy pozwalaj?cych na osi?ganie surowo zabronionych pr?dko?ci, jednak znalezienie odpowiednich warsztatów nie nastr?cza specjalnych trudno?ci. Wszystko, co trzeba zrobi? to sprawi?, by nasze imi? by?o w miar? znane w ?wiatku ulicznych wy?cigów ? za? do osi?gni?cia tego wystarcz? fabryczne modele (lub zmodyfikowane w granicach odpowiednich przepisów) i odpowiednie umiej?tno?ci.

Najlepsi piloci bior?cy udzia? w nielegalnych wy?cigach, zalecaj?, by ju? na pocz?tku kupi? swoopa o odpowiedniej mocy ? najlepiej który? ze sportowych modeli. W?a?ciwe im przyspieszenie i pr?dko?? maksymalna, a tak?e odpowiednie stabilizatory zaprojektowane do ciasnych zakr?tów przy du?ych szybko?ciach, sprawi? ?e ?atwiej b?dzie zdoby? pieni?dze na ulepszenia czy pot??niejsze maszyny. W wypadku domoros?ych mechaników potrafi?cych samodzielnie odpowiednio zmodyfikowa? pojazd tak, by zwi?kszy? jego pr?dko?? zapewniaj?c jednocze?nie wzgl?dne bezpiecze?stwo, naj?atwiej jest po prostu si?gn?? po najta?szy dost?pny model i zamieni? go w nieposkromionego demona.

?wietnie! Kupili?my, wzgl?dnie zmodyfikowali?my, swojego speeder-bike?a czy swoopa, ale to dopiero pocz?tek drogi na szczyt. Przede wszystkim to wiedzie? gdzie i jak si? ?ciga?.

Wy?cigi swoopów odbywaj? si? praktycznie w ka?dym miejscu w galaktyce. Wystarcz? do tego dwa pojazdy, tyle samo pilotów, kawa?ek terenu z oznaczeniami ?START? oraz ?META? i? to wszystko. Prawdopodobnie w?a?nie od takich zawodów przyjdzie zacz?? pocz?tkuj?cemu rajdowcowi ? aby wej?? na szczyt schodów nale?y najpierw wej?? na pierwszy stopie?. Ze wzgl?du na wspomnian? popularno?? tego sportu, swój pierwszy wy?cig mo?na odby? praktycznie wsz?dzie, cho? te z udzia?em najszybszych maszyn i najlepszych pilotów zarezerwowane s? dla takich miejsc jak Korelia, Coruscant, Nar Shaddaa, Phindar czy Corulag. Poniewa? pojazdy te lataj? tu? nad ziemi?, nierzadko mo?na te? trafi? na najlepsze wy?cigi równie? na planetach mniej zamieszka?ych ni? te wymienione ? tam, gdzie ruch cywilny nie si?ga kilku kilometrów nad powierzchni?. W przeciwnym wypadku, organizatorzy i uczestnicy zmuszeni s? do wyszukiwania odpowiednich tras budowanych na wysoko?ci ci?gów powietrznych.

Decyduj?c si? na udzia? w wy?cigu speeder-bike?ów czy swoopów nale?y pami?ta? o du?ym niebezpiecze?stwie, jakie si? z tym wi??e. Przede wszystkim pilot nie jest chroniony kabin? jak w ?migaczu czy wi?kszych modelach ?cigaczy, a przyt?aczaj?cy procent kolizji z czymkolwiek ko?czy si? ?mierci?. Zderzenie z murem przy pr?dko?ci 500 km/h po prostu nie mo?e mie? innego finiszu. Osoby zwi?zane z organizacj? zawodów wspominaj? te? przypadki, gdy p?d powietrza wyrzuci? z siode?ka nierozwa?nego lub niedo?wiadczonego kierowc?. Pomimo tych oczywistych niebezpiecze?stw, udzia? w takim wy?cigu zapewnia olbrzymi? dawk? emocji, jest sprawdzianem nie tylko umiej?tno?ci, ale i odwagi, a wra?enia pozostaj? niezapomniane.

 

WY?CIGI I PO?CIGI

O ile wy?cigi swoopów i skuterów repulsorowych s? tymi najpopularniejszymi, o tyle wy?cigi aero?migaczy (airspeederów) zdobywaj? fanów w tempie geometrycznym i nied?ugo zapewne odsun? w cie? zarówno te wspomniane powy?ej, jak i rywalizacje pod-racer?ów czy nawet oficjalne mistrzostwa. Wszyscy zwi?zani z tymi wy?cigami tworz? specyficzn? grup?, niemal osobn? popkultur?, z któr? kojarz? si? przede wszystkim takie s?owa jak: szybkie maszyny, seksowne kobiety, underground?owa muzyka i? policyjne po?cigi.

Trasy wy?cigów skuterów repulsorowych, swoopów czy ?cigaczy z regu?y pozbawione s? normalnego ruchu cywilnego, który stanowi?by takie samo zagro?enie dla uczestników wy?cigu, jak i uczestnicy wy?cigu dla niego. Kiedy wyznacza si? tras? biegn?c? przez zat?oczone korytarze powietrzne, mo?na by? stuprocentowo pewnym, ?e czym? takim zainteresuje si? policja pragn?ca z?apa? pilotów-piratów. Nie jest to zadanie ?atwe, bowiem pojazdy uczestników takich wy?cigów coraz cz??ciej posiadaj? nap?dy o mocy pozwalaj?cej na, niespotykane w fabrycznych modelach, przyspieszenie i pr?dko?? maksymaln?, a nawet specjalne dopalacze jonowe. Policja, dotychczas rzadko interweniuj?ca w takich sprawach, nie ma odpowiedniego sprz?tu, ani do?wiadczonych funkcjonariuszy b?d?cych w stanie z?apa? pilotów, których umiej?tno?ci nierzadko dorównuj? tym, z zawodowych torów.

Policjanci u?ywaj? ró?nych metod, by z?apa? uczestników wy?cigów. Najskuteczniejsz? jest po prostu u?ycie promienia ?ci?gaj?cego, jednak z?apanie uciekaj?cego aero?migacza lawiruj?cego mi?dzy innymi pojazdami z pr?dko?ci? cho?by 400 km/h nie jest ?atwym zadaniem. Niewprawny operator promienia mo?e doprowadzi? do prawdziwej katastrofy ? co zreszt? si? zdarzy?o ju? kilka razy i ko?czy?o si? karambolem. Bardziej wyszukan? metod? s? pociski elektromagnetyczne i blokady energetyczne rozpinane na trasie takiego pojazdu. Po kontakcie z nimi wy??czona zostaje ca?a elektronika w aero?migaczu, a wi?c i systemy sterowania ? aktywne pozostaj? jedynie repulsory utrzymuj?ce maszyn? w miejscu. Nie jest to jednak metoda gwarantuj?ca stuprocentow? skuteczno??, bowiem niektórym pilotom udaje si? bez szwanku przelecie? przez blokady czy przetrzyma? trafienie pociskiem. Czasem policja ucieka si? do rozwi?zania ?si?owego? ? policyjne ?migacze staraj? si? zatrzyma? uciekaj?cy pojazd taranuj?c go ? nierzadko kilka uderze? i niespodziewane wytr?cenie z toru lotu wystarczy, by uciekinier z w?asnej woli si? zatrzyma?. W szczególnie trudnych przypadkach o wsparcie proszeni s? piloci my?liwców atmosferycznych, które bez problemu doganiaj? aero?migacze, za? dzia?ka laserowe s? najlepszym argumentem do poddania si? s?u?bom porz?dkowym. Wydzia?y policji na Coruscant czy Korelii zapowiedzia?y, ?e w najbli?szym czasie utworzone zostan? specjalne brygady po?cigowe, gdzie najlepsi z funkcjonariuszy do swojej dyspozycji dostan? airspeedery o osi?gach porównywalnych do tych, bior?cych udzia? w wy?cigach. Jak t?umacz?, ?wsparcie si? wojskowych nie mo?e by? wiecznym rozwi?zaniem tego problemu? i kiedy? z pomocy my?liwców trzeba b?dzie zrezygnowa?.

Wiele z tych wy?cigów odbywa si? za dnia, lecz te o najwi?kszym znaczeniu zawsze maj? miejsce w nocy, gdy ruch jest mniejszy, a policjantów na s?u?bie mniej. Spora cz??? z nich jest spontaniczna ? w trakcie zwyk?ej podró?y z pracy do domu mijaj? si? dwa ?migacze, których piloci bior? udzia? w wy?cigach, dochodzi do krótkiej wymiany jednoznacznych spojrze? i za chwil? oba pojazdy mkn? do granicy kwadratu, sektora czy innego charakterystycznego punktu. Cz?ste s? te? przypadki organizowania wy?cigów na przyjacielskich spotkaniach ? kto? rzuca has?o i nagle wszyscy chwytaj? komunikatory, by powiadomi? znajomych o miejscu startu.

Prawdziwy ?wiat nielegalnych wy?cigów budzi si? do ?ycia jednak wtedy, gdy wi?kszo?? istot idzie spa?. Na miejsce rozpocz?cia wy?cigu zlatuj? si? nie tylko jego uczestnicy, ale równie? inni ?zawodnicy?, którzy znajduj? doskona?? okazj? do spotkania si?, zabawy, rywalizacji i, przede wszystkim, pochwalenia si? swoimi maszynami. Czo?ówka pilotów-wy?cigowców jest do?? ?cis?ym gronem, jednak nie zamkni?tym na nowych ? po prostu, by móc ?ciga? si? z najlepszymi nale?y sobie wyrobi? imi?. Z regu?y jednej nocy odbywa si? jeden, organizowany przez t? grup?, wy?cig (czasem dwa lub trzy, ale to rzadkie wyj?tki), w którym bierze udzia? ?rednio od czterech do o?miu uczestników. Trasa zostaje wprowadzona do komputerów aero?migaczy, a wszelkie ?skróty? wykraczaj?ce poza jej granice s? uznawane za walkowera. Nagrod? za zwyci?stwo jest ?pula?, czyli pieni?dze wp?acone przez wszystkich uczestników przed startem, cho? czasami stawki s? wy?sze ? niektórzy stawiaj? na szali nawet swoje aero?migacze. Po zako?czeniu wy?cigu, je?li nie wtr?ci si? policja, z regu?y wi?kszo?? rusza zabawi? si? w którym? z klubów. Czo?ówka najlepszych wy?cigowców na najbardziej zurbanizowanych planetach przypomina niemal rodzin? lub klub zainteresowa?, gdzie wszyscy si? znaj? i wiedz? o sobie bardzo du?o.

Zwyci?stwo w wy?cigach aero?migaczy, podobnie jak w wypadku swoopów, opiera si? przede wszystkim na umiej?tno?ciach i zimnej krwi, ale równie wa?ne s? modyfikacje nap?du czy uk?adu sterowniczego. Najprostsz? i najpopularniejsz? metod? jest odpowiednie wyregulowanie silników repulsorowych, dzi?ki czemu osi?gaj? one, w zale?no?ci od preferencji, lepsze przyspieszenie lub pr?dko?? maksymaln?. Oczywist? kontynuacj? tych dzia?a? jest wymienienie ?bebechów? ? zarówno tych odpowiedzialnych za moc, jak i sterowno??. Jak ka?demu wiadomo, w czasie lotu du?? rol? odgrywa aerodynamika, wi?c karoseria ?migaczy modyfikowana jest nie tylko ze wzgl?dów wizualnych, ale równie? i praktycznych ? zmniejszenie oporu powietrza naprawd? przynosi odczuwalne efekty. Bardzo popularn?, cho? jedn? z najdro?szych, jest praktyka montowania w aero?migaczu specjalnych dopalaczy jonowych gwarantuj?cych olbrzymie przyspieszenie pozwalaj?ce na osi?gni?cie du?ej szybko?ci w rekordowo krótkim czasie. Jaki jest haczyk? Dopalacz ten wymaga sporej dawki energii i dzia?a jedynie kilka sekund, a w czasie jednego wy?cigu mo?na go u?y? jeden-dwa razy. Nie wystarczy wi?c go zainstalowa? w poje?dzie, ale trzeba jeszcze umiej?tnie z niego korzysta?. Niestety, przygotowanie aero?migacza do tego, by móc ?ciga? si? z najlepszymi oznacza wydatek wielu tysi?cy kredytów.

 

CZY WARTO?

Zach?canie do udzia?u w nielegalnych wy?cigach zapewne nie spotka si? z aprobat? ?adnego reprezentanta w?adzy czy policji, ale jeste?my magazynem opisuj?cym najlepsze techniki skrytobójstwa, wi?c nie mam zamiaru k?ama? z tego powodu. Szybkie, nowoczesne maszyny, m?ska rywalizacja, gruba kasa, seksowne kobiety ch?tne, by uszcz??liwi? zwyci?zc?, olbrzymia adrenalina, dzia?anie poza granic? prawa i podniecaj?ce ryzyko. Jasne, ?e warto! Mo?e i sport ten jest niebezpieczny i kosztowny, ale czy ?ycie najemnika lub ?owcy nagród nie jest? Wpisanie na policyjn? czarn? list? poszukiwanych pilotów? Kogo to obchodzi, skoro jest si? w?a?cicielem najszybszego pojazdu w okolicy?

prstk.jpg