NRD.jpg
sobota, 18 września 2010 10:54

Wyruszy?a misja dyplomatyczna na Casbin

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(1 vote)
Zakon Jedi wys?a? swoich przedstawicieli na Casbin, planet? le??c? na Zewn?trznych Rubie?ach. Rycerze oraz ich Uczniowie maj? reprezentowa? Now? Republik? w negocjacjach dotycz?cych do??czenia Casbinu do galaktycznej, demokratycznej wspólnoty. Najpierw jednak Jedi b?d? musieli sprosta? lokalnym problemom, przede wszystkim wewn?trznym podzia?om i konfliktom uniemo?liwiaj?cym stworzenie jednej w?adzy na planecie czy cho?by prowadzenie wspólnej polityki. Przedstawiciele Najwy?szej Rady optymistycznie podchodz? do przewidywanych rezultatów misji i s? przekonani, ?e ich reprezentanci doskonale dadz? sobie rad? na podzielonej planecie.
prstk.jpg