BHI.jpg
sobota, 18 września 2010 11:03

Powstanie na Naboo?

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)
Dosz?y do nas niepokoj?ce wie?ci z Theed, stolicy Naboo. Wed?ug doniesie? naszego korespondenta, dzisiaj rano na tej pokojowej planecie rozp?ta?o si? prawdziwe piek?o, gdy niespodziewanie dosz?o do star? mi?dzy uzbrojonymi rebeliantami i obro?cami obecnej w?adzy. Nie wiadomo sk?d powsta?cy maj? bro?, ale mo?e by? to powi?zane z ostatnim wzrostem przest?pczo?ci na Naboo. Faktem jest, ?e wszelki kontakt z planet? urwa? si? równie nagle, co niespodziewana by?y informacje od naszego redakcyjnego kolegi. Ostatnia wiadomo??, jak? otrzymali?my mówi?a o wycofaniu si? lojalistów do pa?acu królewskiego. B?dziemy na bie??co informowa? o rozwoju wydarze?
prstk.jpg