NRD.jpg
czwartek, 09 września 2010 09:50

Dorvalla w cieniu zdrady

WRITTEN_BY_MALE  New Republic Daybreak
Rate this item
(0 votes)
Jedna z najbardziej znanych planet w przemy?le wydobywczym przechodzi powa?ny kryzys. Najwi?ksza organizacja wydobywcza "Strumie? przychodów" z trójk? szefów na czele rozpada si?. Przekr?ty, matactwa, korupcja. Takimi w?a?nie epitetami obrzucane s? dzia?ania finansowej d?wigni planety. Co jest tego przyczyn?? Nic innego jak rozpad wewn?trzny. Nijaki Craddok Hallas który do tej pory tworzy? trzon w?adzy organizacji w dok?adnie nieznanych nam okoliczno?ciach znikn?? z planety. Zaraz po tym posypa?y si? pierwsze oskar?enia, zwolnienia a nast?pnie aresztowania pocz?wszy od szczebli lokalno - administracyjnych do rz?dowych. W?a?ciciele zaprzeczaj? jakoby ich organizacja dzia?a?a w jakikolwiek nielegalny sposób. I mo?e nie by?o by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt ?e nie dalej ni? kilka dni temu w holonecie pojawi?o si? zlecenie na dezertera z niema?? sum? w nag?ówku. Skoro wszystko jest tak legalne, to dlaczego na?o?ono na nich areszt domowy? O tym oficjalnie si? nie mówi. Tak jak i o tym dlaczego w jednej chwili strumie? przychodów przesta? generowa? zyski.
prstk.jpg